Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

REGULAMIN PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ - w gazecie „Nieruchomości podkarpackie”.

I. Postanowienia ogólne

Zasady poniżej wraz z treścią zamówienia określają prawa i obowiązki Stron, ze świadczeniem usług przez Bussines Promotion Groups dla Klienta w zakresie publikacji Ogłoszeń w Gazecie Nieruchomości Podkarpackie.

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1. Firma – rozumie się przez to Firmę Business Promotion Groups, NIP 7921840980, Regon 367087471.

2. Gazeta - wydawnictwo „Nieruchomości Podkarpackie” ukazujące się w formie papierowej.

3. Klient, a zarazem Zamawiający – każda osoba fizyczna, biuro nieruchomości, deweloper i wszystkie inne podmioty związane z nieruchomościami.

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do umieszczenia Ogłoszenia zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę towaru.

5. Ogłoszenie – oferta kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy domów, mieszkań, lokali, garaży, pokoi i działek, a także kredytów na zakup nieruchomości i ubezpieczeń domów, mieszkań itp. oraz oferty reklamy biur nieruchomości, deweloperów, adwokatów, notariuszy, projektantów wnętrz i ogrodów, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, architektów i firm budowlanych.

6. Ogłoszenie drobne - ogłoszenie w formie tekstu do 30 słów bez żadnych elementów graficznych w cenie 12 zł.

7. Moduł czarno-biały 4x6 – ogłoszenie, w skład którego wchodzi tekst do 30 słów wraz z elementem graficznym czarno-białym w cenie 20 zł.

8. Moduł kolorowy – ogłoszenie, w skład którego wchodzi tekst do 30 słów wraz z elementem graficznym kolorowym w cenie 30 zł.

II. Zasady obliczania liczby słów oraz dodawania zdjęć do formularza

1. Słowo to ciąg znaków oddzielonych z obu stron odstępem międzywyrazowym, myślnikiem i innymi znakami interpunkcyjnymi.

2. Łączenie wyrazów w celu obniżenia kosztów dodania Ogłoszenia jest niedozwolone.

3. Słowa są liczone automatycznie przez kalkulator dostępny na stronie internetowej przy wypełnianiu formularza.

4. W cenie standardowej każdego Ogłoszenia można dodać treść liczącą do 30 słów. Za każde dodatkowe słowo doliczana jest opłata 1,00 zł, według automatycznego naliczania słów przez kalkulator dostępny na stronie internetowej.

5. W treści Ogłoszenia zabrania się używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

6. Przesyłana grafika w formularzu musi zostać dodana w formacie PDF lub JPG o rozmiarze do 20 MB.

III. Zasady zamieszczania Ogłoszeń przez stronę internetową

1. Ogłoszenia przyjmowane są przez cały tydzień, 24 godziny na dobę.

2. W celu zamieszczenia Ogłoszenia w Gazecie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.gazeta-nieruchomosci.pl/dodaj.

3. Kwotę wyliczoną przez kalkulator słów, należy wpłacić na numer konta bankowego Firmy z góry, przed emisją Ogłoszenia, najpóźniej do 14. dnia każdego miesiąca.

4. Jeżeli wpłata wpłynie w późniejszym terminie, Ogłoszenie ukaże się w kolejnym wydaniu Gazety.

5. Przy dokonaniu wpłaty w tytule przelewu należy pamiętać o podaniu wygenerowanego numeru ID Ogłoszenia, który zostaje wysłany na podany w formularzu adres e-mail.

6. Uwzględnia się datę zaksięgowania kwoty na koncie Firmy.

7. Wpłata wyliczonej kwoty na numer konta bankowego podanego w zwrotnej wiadomości e-mail jest jedyną formą płatności za Ogłoszenie.

IV. Warunki umowy oraz płatności

1. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności za Ogłoszenie z góry przed emisją Ogłoszenia w Gazecie.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd osoby trzecie.

4. Firma zastrzega sobie prawo do niezamieszczania Ogłoszeń niezgodnych z prawem i Regulaminem. a także Ogłoszeń z łączonymi słowami w celu obniżenia ceny Ogłoszenia. Kwota wpłacona za każde nieopublikowane Ogłoszenie zostanie zwrócona w terminie do 14 dni roboczych na konto bankowe, z którego została dokonana płatność.

5. Jeśli Klient zdecyduje się na dodanie Ogłoszenia na okładkę Gazety, wybierze więcej niż jeden moduł, bądź chce, aby jego Ogłoszenia ukazywały się cyklicznie, powinien skontaktować się telefonicznie lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, w celu przygotowania przez Firmę oferty indywidualnej.

6. Zamawiający Ogłoszenie w terminie od 1. do 14. dnia każdego miesiąca wyraża zgodę na publikację Ogłoszenia w następnym wydaniu Gazety, przy czym wyraża zgodę na spełnienie świadczenia w terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

7. Zapłaty za Ogłoszenie Zamawiający dokonuje poprzez wpłatę na numer konta bankowego Firmy:
Business Promotion Groups
Bank Spółdzielczy: 29 9096 0004 3001 0076 9398 0001

8. Na wniosek użytkownika Firma wystawia fakturę (rachunek sprzedaży). Aby otrzymać fakturę za Ogłoszenie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia i wypełnić niezbędne dane. Przy zakupie każdego Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury.

V. Rezygnacja z emisji Ogłoszenia

1. Rezygnacja z zamówionego Ogłoszenia musi być dokonana jedynie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Firmy:
Business Promotion Groups
Stanisława Moniuszki 1
35-017 Rzeszów
lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@gazeta-nieruchomosci.pl.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Firmę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (w przypadku korespondencji listowej liczy się stempel przyjęcia i otrzymania listu). Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Firma zobowiąże się zrealizować reklamację poprzez ponowną emisję Ogłoszenia, chyba, że Firma i Zamawiający ustalą inną formę rekompensaty z tytułu uzasadnionej reklamacji.

2. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie od zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi.

VII. Polityka prywatności

1. Wszystkie udostępnione dane Zamawiającego przy dodaniu Ogłoszenia na stronie internetowej są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia lub do wykonania usług, na które Zamawiający wyraził zgodę.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezamieszczone Ogłoszenia lub jego opóźnienie z powodów od niego niezależnych, niezapowiedzianych przerw w dostawie usług hostingowych spowodowanych zdarzeniami losowymi.

2. Firma nie bierze odpowiedzialności za datę zaksięgowania opłaty, za warunki atmosferyczne, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, spowodowanych działaniem siły wyższej, co w konsekwencji może się przyczynić do opóźnienia dodania Ogłoszenia.

IX. Klauzula poufności

1. Administratorem danych osobowych niezbędnych do zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Nieruchomości Podkarpackie jest Business Promotion Groups.

2. Wszystkie informacje i dane uzyskane przez Strony niezbędne do realizacji umowy, a zwłaszcza informacje dotyczące warunków finansowych, mogą być wykorzystane tylko w celu wywiązania się z umowy.

3. Firma i Zamawiający będą zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich informacji.

4. Firma zastrzega sobie prawo udostępniania danych w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie umowy. Wykorzystanie informacji w celach innych niż wykonanie niniejszej umowy traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie tajemnicy służbowej przewidzianej w art. 266 Kodeksu karnego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zamówień lub zawartych już umów wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące umieszczania Ogłoszeń prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Firmy lub pod numerem telefonu +48 17 250 32 32.

7. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania Ogłoszeń pod adresem www.gazeta-nieruchomosci.pl.

8. Zamawiający może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej oraz pobrać go i skopiować jego wydruk.

Zamawiający może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej oraz pobrać go i skopiować jego wydruk.

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE .PDF